Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

För sex år sedan, 2011, trädde den nya Plan- och Bygglagen (PBL) i kraft. Syftet var att göra den bygglagen mer lättöverskådlig och med tydligare direktiv. En av nyheterna i den nya lagen var att en kontrollansvarig numera är obligatorisk på de flesta byggprojekt. Det ställs även högre krav på den kontrollansvariges kompetens. PBL slår fast att byggherren är ansvarig för att kraven i PBL följs, men att en kontrollansvarig ska finnas som kan bistå byggherren med detta.

En kontrollansvarig är en certifierad yrkesman med rätt utbildning och erfarenhet för att kunna övervaka byggprojekt och se till att de sköts enligt bestämmelserna i PBL. Ska du bygga ett hus i Stockholm behöver du anlita en kontrollansvarig. I Stockholm finns många certifierade kontrollansvariga man kan vända sig till.

 Byggherre och kontrollansvarig

Den som initierar ett byggprojekt och leder det kallas för byggherre. Det kan vara en fysisk person som låter en byggfirma uppföra en ny villa, men det kan också vara exempelvis ett fastighetsbolag som projekterar nya bostadsrättshus. Den kontrollansvariges roll är att upprätta en kontrollplan för byggprojektet, som byggherren sedan är skyldig att följa genom så kallad egenkontroll. Den kontrollansvarige bevakar projektet genom att regelbundet besiktiga bygget och genom att delta i samrådsmöten med kommunen och vara med vid byggnadsnämndens besök. Han dokumenterar även arbetet fortlöpande.

Som byggherre är det bra att så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet, anlita en Kontrollansvarig.

Kontrollplan

Kontrollplanen är mycket viktig i byggprocessen. Den innehåller alla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras av byggherren under projektet, samt hur kontrollerna ska genomföras och mot vad resultaten ska jämföras. Ett exempel är dimensioneringskontroller som är av största vikt för att en konstruktion ska bli hållbar.

Det är byggherren som är ansvarig för att kontrollplanen upprättas, men det är vanligen den kontrollansvarige som på eget initiativ upprättar en kontrollplan.

I kontrollplanen finns också angett vilka intyg och handlingar som behöver lämnas in till bygglovsenheten samt preliminära tidpunkter för byggets olika etapper.

Certifiering

 För certifiering till kontrollansvarig finns två behörighetsgrader, N och K. N ger behörighet att vara kontrollansvarig för projekt av normal art, dvs de flesta ny-, till- och ombyggnader eller rivningar av bostadshus och andra byggnader med högst två våningar. Går projektet utanför detta betraktas det som komplicerat och kräver behörighetsgrad K.

 Boverket är den myndighet som ställer upp kriterier för vad som krävs av en kontrollansvarig. Här ställs krav på adekvat ingenjörsutbildning, erfarenhet av praktiskt arbete i ett visst antal år, goda kunskaper om bygglagstiftningen, både PBL och andra väsentliga lagar, samt slutligen lämplighet för uppgiften, som ska styrkas med intyg från tidigare arbetsgivare. Kraven är såklart olika höga för behörighetsgraderna N och K.

Självständighet

Det är viktigt att den kontrollansvarige är självständig i förhållande till byggherren, dvs de får inte vara släkt eller jobba åt samma företag eller på annat sätt vara förbundna. Den kontrollansvarige måste kunna förhålla sig kritiskt till byggprocessen och göra en objektiv bedömning av hur kontrollplanen följs.

När behövs inte kontrollansvarig?

 Kontrollansvarig behövs inte för för mindre projekt som ändringar av en- eller tvåvåningshus eller uppförande av uthus, garage och andra småbyggnader som friggebodar. Om bygget inte kräver bygglov eller bygganmälan behövs i regel inte heller en kontrollansvarig.

Hitta kontrollansvarig i Stockholm

En lista på certifierade kontrollansvariga i Stockholm finner du på Boverkets hemsida. Där kan du även läsa mer om vilka krav som ställs på kontrollansvariga och på byggherren, samt hitta länkar till relevanta dokument. Här kan du läsa för mer information; www.kontrollansvarigstockholm.net.

15 Jan 2018

Välkommen

Välkommen till Kakel Stockholm -  I denna blogg diskuteras kakel och relaterade ämnen som bygg, renovering med mera.